Pennings PVC BV, eigenaar van www.pennings-pvc.nl , respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. Pennings PVC vindt het belangrijk dat haar dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij verwerken we uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. Bovendien verwerken we uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG). Het privacy statement kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vindt u altijd op onze website. Dit privacy statement is op 14 september 2018 voor het laatst gewijzigd.

Het privacy statement is van toepassing op alle gegevens die wij verzamelen en verwerken van (potentiële) klanten en van gebruikers van onze websites en andere diensten.

We verzamelen gegevens op de volgende manieren:
Gegevens die u aan ons levert;
Gegevens die we ontvangen op basis van gebruik van onze diensten en producten.

Welke gegevens verwerken wij en met welke doelen?

Als u een website van ons bezoekt verwerken wij:
Een aantal gegevens van u om de functionaliteiten van deze online diensten te bieden en deze technisch te beheren. We verwerken deze gegevens voor het doel om onze website en app te beheren en te verbeteren en gebruik te analyseren. We gebruiken hiervoor ook cookies. We kunnen hiervoor verwerken het IP-adres van uw apparaat, de bezochte web- of app-pagina, klik- en surfgedrag, de internetbrowser die u gebruikt, de duur van een bezoek of sessie.

U kunt bij ons een online contactformulier invullen en een bericht plaatsen. Wij verwerken uw gegevens zodat we uw bericht kunnen beoordelen en contact met u kunnen opnemen aangaande uw bericht. We verwerken hiervoor de gegevens zoals uw naam en e-mailadres.

Als u een overeenkomst met ons aangaat verwerken wij:
Uw gegevens met het doel onze overeenkomst uit te voeren, wij verwerken uw gegevens zodat we een dienst kunnen aanbieden en voor onze administratie. Gegevens die wij kunnen verwerken zijn de NAW-gegevens, naam, e-mailadres, telefoonnummer.

Verwerken we uw gegevens om facturen te verzenden en betalingen te administreren. Het doel is om te factureren en onze administratie te voeren. We verwerken voor dit doel de NAW-gegevens, betalingsgegevens, factuurgegevens, contactgegevens en andere gegevens in onze klantenadministratie.

Hebben we graag contact met u en onderhouden we deze graag. We willen graag een goede service aanbieden. Om mogelijke vragen te beantwoorden, voor intern beheer, ter behandeling van klachten/geschillen, verwerken we uw NAW- en contactgegevens.

Wanneer u voor uw werk contact met ons heeft, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om vast te kunnen stellen of u uw bedrijf mag vertegenwoordigen.

Archiefdoeleinden:
Er worden niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de genoemde doeleinden verzamelt. Als de gegevens niet bewaart worden voor die doeleinden kunnen we de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Als wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven genoemd gaan gebruiken, vragen wij u van te voren om uw toestemming. Het verwerken van personeelsgegevens vindt door ons plaats conform de AVG. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt indien:

–           u voor de verwerking toestemming heeft verleend;

–           de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst waarbij u partij bent, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van u en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;

–           de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan wij onderworpen zijn;

–           de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van u;

–           de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van ons of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert. Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Beveiliging
Pennings PVC treft passende adequate technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Denk hierbij aan (standaard) passende beveiligingsniveaus, een informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, beveiligde servers en fysieke beveiliging van de ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

Inschakeling van derden
We schakelen bij de uitvoering van onze werkzaamheden en andere bedrijfsactiviteiten ook derden in. Denk hierbij aan postverzending, drukkerijen, hostingdiensten en automatiseringsdienstverleners. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de diensten uw gegevens verwerken moeten deze derden uw gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Deze derden moeten aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen genomen hebben en geheimhouding betrachten. Wij treffen zelf ook de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen.

Pennings PVC als verwerker
Pennings PVC kan als verwerker optreden voor haar klanten. De werkzaamheden als verwerker worden door Pennings PVC uitgevoerd conform de wet- en regelgeving (waaronder de AVG).

Verzoek om inzage, correctie en verwijdering
U kunt bij ons op ieder moment zelf uw persoonsgegevens inzien en deze laten corrigeren of verwijderen. U kunt ook navragen of alle gegevens die we van u ontvangen hebben juist zijn. Binnen vier weken leveren wij u een overzicht van de gegevens die bij ons bekend zijn. Eventueel brengen wij kosten in rekening, deze zijn conform het Besluit kostenvergoeding.

U kunt een schriftelijk verzoek sturen met een kopie van uw legitimatiebewijs naar Pennings PVC BV, Middelste Groes 27, 5384 VV te Heesch t.a.v. de directie.

Contact
Met deze disclaimer en privacy statement willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met informatie op onze website en uw persoonsgegevens. Heeft u vragen over dit document, dan kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar info@penningspvc.nl of een brief te sturen naar Middelste Groes 27, 5384 VV te Heesch t.a.v. de directie.